สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry ( Fresh, Chilled, Frozen, Heat treated)

 Sodium Chloride Range : 1-5 %  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry and Poultry Products ( Fresh, Chilled, Frozen, Heat treated)

 Salmonella spp.