สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Chicken Fat (Fresh)

  Organochlorine pesticide residues  

ตัวอย่างทดสอบ: Chicken tissue and shrimp Tissue (Frozen, Chilled, Processed)

 Chloramphenicol  
 Nitrofuran metabolites (AOZ, AMOZ, SEM and AHD)  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry and Poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)

 Salmonella spp.  
 Aerobic plate count  
 Coliforms / E.coli  
 Clostridium perfringens  
 Listeria spp.  
 Listeria monocytogenes  
 Coliforms Count  
 Enterococci spp.  
 Bacillus cereus  
 Enterobacteriaceae  
 Campylobacter jejuni  
 Campylobacter spp.  
 Campylobacter coli  
 E.coli O157  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Yeasts & Moulds  
 Staphylococcus aureus  
 Penicillin,Sulfamethazine,Streptomycin,Erythromycin,Oxytetracycline,Ciprofloxacin  
 Protein  
 Total Fat  
 Moisture  
 Ash  
 % NaCl   

ตัวอย่างทดสอบ: Salted Chicken Meat

 % NaCl  

ตัวอย่างทดสอบ: Water and Ice

 Heterotrophic Plate Count  
 Coliform and E.coli