สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ:

 Enterococcus  

ตัวอย่างทดสอบ: Pork and Pork Products,Poultry and Poultry products (Heat treated, Frozen),Seafood products (fish, shrimp and cephalopod) (Heat treated, Frozen), Seafood products (fish, shrimp, and cephalopod) with vegetables(Heat treated, Frozen)

 Aerobic plate count Coliforms and E.coli  
 Salmonella spp.  
 Yeast and Mould  
 Bacillus cereus  
 Staphylococcus aureus  
 Clostridium perfringens  
 Listeria monocytogenes