สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Animal Fat

 Pesticides residue : Organochlorine group - Total DDT - Aldrin - Dieldrin - Endrin  
 Pesticides residue : Organochlorine group - Heptachlor - Heptachlor epoxide - Chlordane - HCB - alpha-BHC - beta-BHC - gamma-BHC  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and meat products (Fresh, Frozen, Heat treated)

 Enterococcus spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and meat products (Fresh, Frozen, Heat treated)

 Salmonella spp.  
 Coliforms and E.coli  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat products (Frozen, Heat treated)

 Aerobic Plate Count  
 Staphylococcus aureus  
 Yeasts & Molds  
 Listeria monocytogenes