สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: เบเกอรี่ 2. ขนมไหว้พระจันทร์ 3. ขนมไทย 3.1 ฝอยทอง 3.2 ปุยฝ้าย

 Total Viable Count ( TVC )  
 Coliform  
 Staphylococcus aureus