สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ
Drag a column header and drop it here to group by that column
alpha-BHC, beta-BHC,gamma-BHC,delta- BHC,Heptachlor epoxide,gamma-Chlordane, Endosulfan I, alpha-Chlordane,p, p’-DDE,Dieldrin,Heptachlor, Aldrin,Endrin,Endosulfan II,p, p’-DDD,Endrin aldehyde ,Endosulfan sulfate, p, p’-DDT,Endrin ketone, Methoxychlor0.0030.01
methyl,Chlorpyriphos,Phorate,Diazinon,Disulfoton,Parathion ethyl,Pirimiphos ethyl,Mevinphos ,Parathion methyl,Fenitrothion Malathion,Ethion,Methamidophos,Chlorpyriphos methyl,Prothiophos,Dimethoate,Chlorfevinphos,Etrimphos,Triazophos,EPN,Phosalone  
Azinphos ethyl,Dichlorvos,Dicrotophos,Monocrotophos,Phosphamidon,Omethoate,Azinphos methyl,Acephate,Profenophos,Permethrin,Cyfluthrin,Cypermethrin,Fenvalerate,Deltamethrin  
Aldicarb,Bendiocarb,Carbaryl,Baycarb (BPMC),Isoprocarb,Oxamyl,Methiocarb,Methomyl,Metocarb,Baygon,Carbofuran  
Manganese, Zinc,Copper,Silver,Cadmium,Chromium,Barium,Arsenic,Aluminium  
alpha-BHC,beta-BHC,gamma-BHC,delta- BHC,Heptachlor epoxide,gamma-Chlordane,Endosulfan I,alpha-Chlordane,p, p’-DDE,Dieldrin,Heptachlor,Aldrin,Endrin,Endosulfan II,p, p’-DDD,Endrin aldehyde,Endosulfan sulfate,p, p’-DDT,Endrin ketone, Methoxychlor  
o, p’-DDT,Dicofol  
Pirimiphosmethyl,Chlorpyriphos,Phorate,Diazinon,Disulfoton,Parathion ethyl,Pirimiphos ethyl, Mevinphos,Parathion methyl,Fenitrothion,Malathion,Ethion,Methamidophos,Chlorpyriphos-methyl,Prothiophos,Dimethoate,Chlorfevinphos,Etrimphos,Triazophos,EPN   
Phosalone,Azinphos ethyl,Dichlorvos,Dicrotophos,Monocotophos,Phosphamidon ,Omethoate, Azinphos methyl ,Acephate,Profenophos  
alpha-BHC,beta-BHC,gamma-BHC,delta-BHC,Heptachlor, Aldrin,Heptachlor epoxide,Gamma-chlordane,Endosulfan I,Alpha-chlordane,p, p’-DDE,Dieldrin,Endrin,Endosulfan II,p, p’-DDD,Endrin aldehyde,Endosulfan sulfate,p, p’-DDT,Endrin ketone,Methoxychlor  
o,p’-DDT,Dicofol,Permethrin,Cyfluthrin,Cypermethrin,Fenvalerate ,Deltamethrin  
Bendiocarb,Carbaryl ,Baycarb (BPMC) ,Isoprocarb,Methiocarb,Methomyl ,Metocarb,Baygon,Carbofuran,Oxamyl,Oxamyl – oxime, Aldicarb, Aldicarb – sulfone,Aldicarb – sulfoxide, Carbofuran – 3 – Hydroxy  
Propargite,Spirodiclofen,Tetradifon,Carbofuran,Fenothiocarb,Isoprocarb,Propoxur,Chlorfenapyr,Tebufenpyrad,Fipronil,Pyridaben, Acetochlor,Alachlor,Ametryn,Anilofos,Atrazine, Bifenox, Bromacil, Butachlor, Clomazone,Cyanazine  
Cyhalofop – butyl,Diclofop – methyl,Diflufenican,Dimethenamid,Diphenamid,Ethalfluralin,Ethofumesate,Fenoxaprop-P-ethyl,Flamprop-m-isopropyl,Flumioxazin,Hexazinone,Imazamethabenz-methyl,Isoxadifen- ethyl,Lenacil,Mefenpyr-diethyl,Metolachlor,Norflurazon  
Oxadiazon,Oxyfluorfen,Pendimethalin,Piperophos,Pretilachlor,Propanil,Propazine,Simetryn, Terbacil, Thenylchlor, Thiobencarb (Benthiocarb), Tri-allate, Aldrin, alpha-BHC, alpha-Chlordane, beta-BHC, delta-BHC, Dicofol, Dieldrin, Endosulfan I  
Endosulfan II , Endosulfan sulphate, Endrin,Endrin ketone,gamma-BHC,gamma-Chlordane,HCB, Heptachlor , Heptachlor epoxide, Methoxychlor, Total DDT, Acephate,Azinphos ethyl,Azinphos methyl,Bromophos-ethyl,Bromophos-methyl,Chlorfenvinphos,Chlorpyriphos  
Chlorpyriphos methyl,Demeton-s-methyl,Diazinon,Dichlorvos, Dicrotophos ,Dimethoate,Dimethylvinphos,Disulfoton, EPN,Ethion,Ethoprophos,Etrimphos,Fenitrothion,Fensulfothion,Fenthion  
Mevinphos, Monocrotophos, Omethoate , Parathion, Parathion methyl, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Primiphos ethyl , Primiphos methyl, Profenophos, Prothiophos, Quinalphos, Triazophos, Bifenthrin, Cyfluthrin, Cyhalothrin-lambda  
Etoxazole,Methoprene,Paclobutrazol, Prohydrojasmon , Pyriproxyfen, Tribufos, Benalaxyl,Bitertanol,Carboxin,Cyproconazole,Diclocymet,Dicloran,Difenoconazole, Edifenphos,Fenamindone,Fenbuconazole, Fenoxanil,Fenpropimorph,Fludioxonil   
Fluquinconazole,Flusilazole,Flutriafol,Hexaconazole,Imibenconazole, Iprobenfos, Kresoxim-methyl,Mepronil,Metalaxyl, Myclobutanil, Nitrothal-isopropyl, Procymidone, Propiconazole, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyroquilon , Quintozene, Simazine, Spiroxamine  
Tebuconazole, Tetraconazole, Tolclofos-methyl, Trifluralin, Triadimefon, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Uniconazole-P, Zoxamide,Isoprothiolane  
alpha-BHC, beta-BHC, gamma-BHC, Delta-BHC, Heptachlor, Aldrin, Heptachlor epoxide, Gamma-Chlordane,Endosulfan I , alpha-chlordane ,p,p’-DDE,dieldrin, Endrin, Endosulfan II, p.p’-DDD,Endrin aldehyde, Endosulfan sulfate, p.p’-DDT, Endrin ketone0.0030.01
Methoxychlor, o,p’-DDT, dicofol, Oxy chlordane,Cyfluthrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Fenvalerate, Permethrin, Bifenthrin, Lambda-cyhalothrin  
Cypermethrin,Deltamethrin, Etofenprox, Fenpropathrin, Fenvalerate, Flucythrinate, Halfenprox, Permethrin, Phenothrin, Tefluthrin, Tua-Fluvalinate, Buprofezin, Acetamiprid, Chlorfenapyr, Tolfenpyrad,Fipronil,Isofenphos,Isoprothiolane,Pyridaben  
Sulfadiazine,Sulfamethazine(sulfadimidine),Sulfaquinoxaline  
Pyro-phosphate,Tri-phosphate,Trimeta-phosphate  
Sulfadiazine,Sulfamonomethoxine,Sulfamethazine (sulfadimidine),Sulfapyridine,Sulfamerazine,Sulfamethoxazole,Sulfaquinoxaline,Sulfadimethoxine,Trimethoprim  
Chlortetracycline,Oxytetracycline,Tetracycline  
Oxolinic acid  
Chloramphenicol  
Chloramphenicol  
Chloramphenicol  
Nitrofuran metabolite(Bound residue and Total Residues)  
Nitrofurans Metabolite [5-morpholinomethyl-3-amino-oxazolidinone (AMOZ), 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ),1-aminohydantoin (AHD),Semicarbazide (SEM)]  
Malachite green,Leucomalachite green  
Enoxacin,Norfloxacin, Levofloxacin, Ofloxacin, Ciprofloxacin, Lomefloxacin, Danofloxacin, Enrofloxacin, Orbifloxacin , Sarafloxacin , Sparafloxacin, Difloxacin, Pefloxacin,Oxolinic acid, Flumequine,Nalidixic acid  
Erythromycin  
Copper (Cu),Tin (Sn),Lead (Pb),Cadmium (Cd),Zinc (Zn)  
Mercury (Hg)  
Arsenic (As)0.020.07
Sorbic acid0.51.5
Benzoic acid,Sorbic acid  
Sulphur Dioxide (SO2)2.510
Sulphite, Sulphur dioxide  
BHA,Propyl gallate  
Histamine0.21
Salt (as NaCl)  
Total phosphorus,Phosphorus pentaoxide (P2O5),Phosphate (PO4)0.140.18
Aflatoxin B1, B2, G1, G2 and Total Aflatoxin  
Total Aflatoxin (B1, B2, G1, and G2)   
Total Volatile Bases Nitrogen (TVBN)  
Trans Fatty Acid  
Crude Protein  
Crude Fat and Oil  
Ash  
Moisture  
Crude Fiber  
Sand  
Total fat  
Saturated fat  
Cholesterol  
Protein  
Dietary fiber  
Total Sugar  
Sodium  
Vitamin A1.52.1
Vitamin B1 (Thiamin)0.0010.005
Vitamin B2 (Riboflavin)0.0010.005
Calcium0.61
Iron0.030.1
Mercury (Hg)0.010.02
Arsenic (As)0.00010.001
Vitamin C  
Vitamin B120.010.05
Vitamin E  
Iodine  
Moisture  
Ash  
Carbohydrate and Calories   
Calcium (Ca),Magnesium (Mg),Potassium (K),Sodium (Na),Manganese (Mn),Zinc (Zn),Iron (Fe)  
Available carbohydrate  
Saturated fat,Unsaturated fat,Mono-unsaturated fat,Poly-unsaturated fat ,Trans fatOmega 3, 6, 9,Total fat  
pH  
Beta-carotene and Vitamin A as retinol (calculated from Beta-carotene)  
Sudan I,Sudan II,Sudan III,Sudan IV,Para red,Rhodamine B,Sudan Red 7B0.020.05
Melamine  
Melamine,Cyanuric acid,Ammeline,Ammelide  
Biotin  
Vitamin B1 (Thiamine)  
Vitamin B2 (Riboflavin)  
Vitamin B5 (Pantothenic acid)  
Vitamin B6(Pyridoxine)0.0010.005
Vitamin D20.21
Vitamin D30.21
Crude Fiber  
Beta-carotene and Vitamin A as retinol (calculated from Beta-carotene)  
Azorubin,Fast Green, Quinoline Yellow, Patent Blue V, Erythrosine, Sunset Yellow FCF, Ponceau 4R, Tartrazine, Brilliant Blue FCF  
Allure Red, Brilliant Blue FCF, Carmoisine or Azorubin,Erythrosine, Indigo Carmine, Ponceau 4R, Sunset yellow, Tartrazine, Quinoline Yellow, Fast green, Patent Blue V  
Sucrose, Fructose,Glucose,Maltose,Lactose  
Sucrose , Fructose, Glucose, Maltose, Lactose  
Sucrose , Fructose, Glucose, Maltose, Lactose  
Trifluralin  
Niacin  
Aerobic Plate Count(Total Plate Count)  
Coliforms  
E.coli 0157 : H7  
E.coli  
Petrifilm E.coli /Coliforms Count Plate  
Salmonella spp.  
Campylobactor spp.  
Listeria spp.   
Listeria spp. / Listeria monocytogenes  
Staphylococcus aureus  
Clostridium perfringens  
Yeasts and Moulds  
Enterococci / Faecal streptococci  
Enterobacteriaceae  
Bacillus cereus  
Vibro parahaemolyticus ,Vibro cholerae  
pH   
Total Solid  
Total Hardness  
Chloride (Cl)  
Iron (Fe)0.030.1
Lead (Pb)  
Nitrate - Nitrogen (NO¬3--N)  
Coliforms  
E.coli  
Staphylococcus aureus  
Salmonella spp.  
Clostridium perfringens  
35S-promoter,EPSPS/NOS  
35S- promoter,NOS-terminator  
Flat sour producing mesophilic,Flat sour producing thermophilic bacteria,Yeast and Molds,Incubation test,Total plate count, Coliforms,Aciduric thermophilic spoilage bacteria  
Flat sour producing mesophilic ,Flat sour producing thermophilic ,Thermophilic aerobic bacteria ,Incubation test,Total plate count,Coliforms,Putrefactive anaerobes,sulfide spoilage,Streptococcus spp.,S. aurues,Samonella spp.  
Flat sour producing mesophilic ,Flat sour producing thermophilic,Yeast and Molds, Incubation test,Mesophilic aerobic bacteria,Thermophilic aerobic bacteria  
Flat sour producing mesophilic bacteria,Flat sour producing thermophilic bacteria,thermophilic anaerobic bacteria,Incubation test,Mesophilic aerobic bacteria,Thermophilic aerobic bacteria,Mesophilic anaerobic bacteria,Sulfide spoilage