สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Animal fat/Edible oil

 alpha-BHC, beta-BHC, gamma-BHC, Delta-BHC, Heptachlor, Aldrin, Heptachlor epoxide, Gamma-Chlordane,Endosulfan I , alpha-chlordane ,p,p’-DDE,dieldrin, Endrin, Endosulfan II, p.p’-DDD,Endrin aldehyde, Endosulfan sulfate, p.p’-DDT, Endrin ketone0.0030.01
 Methoxychlor, o,p’-DDT, dicofol, Oxy chlordane,Cyfluthrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Fenvalerate, Permethrin, Bifenthrin, Lambda-cyhalothrin  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal meat tissue and animal meat tissue products,Aquatic animal tissue and aquatic animal tissue products

 Sulfadiazine,Sulfamonomethoxine,Sulfamethazine (sulfadimidine),Sulfapyridine,Sulfamerazine,Sulfamethoxazole,Sulfaquinoxaline,Sulfadimethoxine,Trimethoprim  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal Tissue

 Chloramphenicol  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal Tissue (Meats, Aquatic animal tissue and poultry)

 Sulfadiazine,Sulfamethazine(sulfadimidine),Sulfaquinoxaline  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal tissue (Pork, Chicken, Shrimp, Fish) (Frozen, Chilled, Processed)

 Chloramphenicol  
 Nitrofuran metabolite(Bound residue and Total Residues)  

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic animal and Aquatic animal products

 Erythromycin  

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic animal and Aquatic animal products (Frozen, Chilled, Canned, Cook, Fermented, Smoked)

 Chlortetracycline,Oxytetracycline,Tetracycline  

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic animal and Aquatic animal products (Frozen, Chilled, Canned, Cook, Fermented, Smoked,Dried)

 Enoxacin,Norfloxacin, Levofloxacin, Ofloxacin, Ciprofloxacin, Lomefloxacin, Danofloxacin, Enrofloxacin, Orbifloxacin , Sarafloxacin , Sparafloxacin, Difloxacin, Pefloxacin,Oxolinic acid, Flumequine,Nalidixic acid  

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic animal tissue

 Pyro-phosphate,Tri-phosphate,Trimeta-phosphate  

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic Animal Tissue (Frozen, Chilled, Processed)

 Malachite green,Leucomalachite green  

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic animal tissue,Frozen tuna,Canned tuna,Fishmeal

 Histamine0.21

ตัวอย่างทดสอบ: Canned food - Acid food (pH≤4.5)

 Flat sour producing mesophilic,Flat sour producing thermophilic bacteria,Yeast and Molds,Incubation test,Total plate count, Coliforms,Aciduric thermophilic spoilage bacteria  

ตัวอย่างทดสอบ: Canned food - Acid food (pH≤4.6)

 Flat sour producing mesophilic ,Flat sour producing thermophilic,Yeast and Molds, Incubation test,Mesophilic aerobic bacteria,Thermophilic aerobic bacteria  

ตัวอย่างทดสอบ: Canned food - Low acid food (pH>4.5)

 Flat sour producing mesophilic ,Flat sour producing thermophilic ,Thermophilic aerobic bacteria ,Incubation test,Total plate count,Coliforms,Putrefactive anaerobes,sulfide spoilage,Streptococcus spp.,S. aurues,Samonella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Canned food - Low acid food (pH≤4.6)

 Flat sour producing mesophilic bacteria,Flat sour producing thermophilic bacteria,thermophilic anaerobic bacteria,Incubation test,Mesophilic aerobic bacteria,Thermophilic aerobic bacteria,Mesophilic anaerobic bacteria,Sulfide spoilage   

ตัวอย่างทดสอบ: Cheese, Yogurts, Milk, Cream,Bread, Flour, Preserved fruit,Beverage packed in sealed container (Low fat), Sauces(Oyster, Tomato, Shrimp, Anchovy, Satay), Canned seafood (Prawn, Crab and Caviar), Flour cracker and Cake

 Sorbic acid0.51.5

ตัวอย่างทดสอบ: Corn and corn products

 35S- promoter,NOS-terminator  

ตัวอย่างทดสอบ: Dairy and dairy products (Cheese, Yogurts, Cream and milk), Flour and bakery products (Bread, Flour, Flour Cracker and Cake), Sauces, Seafood and seafood products, Meat and meat products, Vegetable and Fruit processed (preserve)

 Benzoic acid,Sorbic acid  

ตัวอย่างทดสอบ: Dairy products (Infant milk powder, Ready-to-drink milk,Flavored milk),Milk products (Bakery products, Bread, Waffle,Cookies, Biscuits, Cake, Ice-cream, Candy, Baby foods),Chocolate and chocolate products, Feeding stuffs

 Melamine,Cyanuric acid,Ammeline,Ammelide  

ตัวอย่างทดสอบ: Feeding stuffs

 Arsenic (As)0.020.07
 Ash  
 Crude Fat and Oil  
 Crude Fiber  
 Crude Protein  
 Moisture  
 Sand  

ตัวอย่างทดสอบ: Feeding stuffs,Pet food and starch

 Crude Fiber  

ตัวอย่างทดสอบ: Food,Beverage

 Aerobic Plate Count(Total Plate Count)  
 Arsenic (As)0.00010.001
 Ash  
 Available carbohydrate  
 Bacillus cereus  
 Beta-carotene and Vitamin A as retinol (calculated from Beta-carotene)  
 Calcium0.61
 Calcium (Ca),Magnesium (Mg),Potassium (K),Sodium (Na),Manganese (Mn),Zinc (Zn),Iron (Fe)  
 Campylobactor spp.  
 Carbohydrate and Calories   
 Cholesterol  
 Clostridium perfringens  
 Coliforms  
 Dietary fiber  
 E.coli  
 E.coli 0157 : H7  
 Enterobacteriaceae  
 Enterococci / Faecal streptococci  
 Iodine  
 Iron0.030.1
 Listeria spp.   
 Listeria spp. / Listeria monocytogenes  
 Mercury (Hg)0.010.02
 Moisture  
 Petrifilm E.coli /Coliforms Count Plate  
 pH  
 Protein  
 Salmonella spp.  
 Saturated fat  
 Saturated fat,Unsaturated fat,Mono-unsaturated fat,Poly-unsaturated fat ,Trans fatOmega 3, 6, 9,Total fat  
 Sodium  
 Staphylococcus aureus  
 Total fat  
 Total Sugar  
 Vibro parahaemolyticus ,Vibro cholerae  
 Vitamin A1.52.1
 Vitamin B1 (Thiamin)0.0010.005
 Vitamin B120.010.05
 Vitamin B2 (Riboflavin)0.0010.005
 Vitamin C  
 Vitamin E  
 Yeasts and Moulds  

ตัวอย่างทดสอบ: Fruits and vegetables

  alpha-BHC,beta-BHC,gamma-BHC,delta-BHC,Heptachlor, Aldrin,Heptachlor epoxide,Gamma-chlordane,Endosulfan I,Alpha-chlordane,p, p’-DDE,Dieldrin,Endrin,Endosulfan II,p, p’-DDD,Endrin aldehyde,Endosulfan sulfate,p, p’-DDT,Endrin ketone,Methoxychlor  
 Bendiocarb,Carbaryl ,Baycarb (BPMC) ,Isoprocarb,Methiocarb,Methomyl ,Metocarb,Baygon,Carbofuran,Oxamyl,Oxamyl – oxime, Aldicarb, Aldicarb – sulfone,Aldicarb – sulfoxide, Carbofuran – 3 – Hydroxy  
 o,p’-DDT,Dicofol,Permethrin,Cyfluthrin,Cypermethrin,Fenvalerate ,Deltamethrin  
 Phosalone,Azinphos ethyl,Dichlorvos,Dicrotophos,Monocotophos,Phosphamidon ,Omethoate, Azinphos methyl ,Acephate,Profenophos  
 Pirimiphosmethyl,Chlorpyriphos,Phorate,Diazinon,Disulfoton,Parathion ethyl,Pirimiphos ethyl, Mevinphos,Parathion methyl,Fenitrothion,Malathion,Ethion,Methamidophos,Chlorpyriphos-methyl,Prothiophos,Dimethoate,Chlorfevinphos,Etrimphos,Triazophos,EPN   

ตัวอย่างทดสอบ: Fruits and vegetables (Except fruit, vegetable high acid and high sugar content), Rice

 Chlorpyriphos methyl,Demeton-s-methyl,Diazinon,Dichlorvos, Dicrotophos ,Dimethoate,Dimethylvinphos,Disulfoton, EPN,Ethion,Ethoprophos,Etrimphos,Fenitrothion,Fensulfothion,Fenthion  
 Cyhalofop – butyl,Diclofop – methyl,Diflufenican,Dimethenamid,Diphenamid,Ethalfluralin,Ethofumesate,Fenoxaprop-P-ethyl,Flamprop-m-isopropyl,Flumioxazin,Hexazinone,Imazamethabenz-methyl,Isoxadifen- ethyl,Lenacil,Mefenpyr-diethyl,Metolachlor,Norflurazon  
 Cypermethrin,Deltamethrin, Etofenprox, Fenpropathrin, Fenvalerate, Flucythrinate, Halfenprox, Permethrin, Phenothrin, Tefluthrin, Tua-Fluvalinate, Buprofezin, Acetamiprid, Chlorfenapyr, Tolfenpyrad,Fipronil,Isofenphos,Isoprothiolane,Pyridaben  
 Endosulfan II , Endosulfan sulphate, Endrin,Endrin ketone,gamma-BHC,gamma-Chlordane,HCB, Heptachlor , Heptachlor epoxide, Methoxychlor, Total DDT, Acephate,Azinphos ethyl,Azinphos methyl,Bromophos-ethyl,Bromophos-methyl,Chlorfenvinphos,Chlorpyriphos  
 Etoxazole,Methoprene,Paclobutrazol, Prohydrojasmon , Pyriproxyfen, Tribufos, Benalaxyl,Bitertanol,Carboxin,Cyproconazole,Diclocymet,Dicloran,Difenoconazole, Edifenphos,Fenamindone,Fenbuconazole, Fenoxanil,Fenpropimorph,Fludioxonil   
 Fluquinconazole,Flusilazole,Flutriafol,Hexaconazole,Imibenconazole, Iprobenfos, Kresoxim-methyl,Mepronil,Metalaxyl, Myclobutanil, Nitrothal-isopropyl, Procymidone, Propiconazole, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyroquilon , Quintozene, Simazine, Spiroxamine  
 Mevinphos, Monocrotophos, Omethoate , Parathion, Parathion methyl, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Primiphos ethyl , Primiphos methyl, Profenophos, Prothiophos, Quinalphos, Triazophos, Bifenthrin, Cyfluthrin, Cyhalothrin-lambda  
 Oxadiazon,Oxyfluorfen,Pendimethalin,Piperophos,Pretilachlor,Propanil,Propazine,Simetryn, Terbacil, Thenylchlor, Thiobencarb (Benthiocarb), Tri-allate, Aldrin, alpha-BHC, alpha-Chlordane, beta-BHC, delta-BHC, Dicofol, Dieldrin, Endosulfan I  
 Propargite,Spirodiclofen,Tetradifon,Carbofuran,Fenothiocarb,Isoprocarb,Propoxur,Chlorfenapyr,Tebufenpyrad,Fipronil,Pyridaben, Acetochlor,Alachlor,Ametryn,Anilofos,Atrazine, Bifenox, Bromacil, Butachlor, Clomazone,Cyanazine  
 Tebuconazole, Tetraconazole, Tolclofos-methyl, Trifluralin, Triadimefon, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Uniconazole-P, Zoxamide,Isoprothiolane  

ตัวอย่างทดสอบ: Fruits and Vegetables(Pickling, Dried, Preserved Fruit,Preserved in syrup), Tea (dried leaf) and Tea Powder, Cane Sugar, Sauces, Fruit Juice, Fruit Juice Extract and Beverage packed in sealed container, Alcoholic beverage

 Sulphur Dioxide (SO2)2.510

ตัวอย่างทดสอบ: Fruits and Vegetables, Cane sugar, Cereals and Cereal products, Spices, Meat and meat products, Poultry and poultry products, Seafood and Seafood products,Semi-Instant Food, Fruit Juice, Fruit Juice Extract and Beverages packs in sealed container

 Copper (Cu),Tin (Sn),Lead (Pb),Cadmium (Cd),Zinc (Zn)  

ตัวอย่างทดสอบ: Honey

 Chloramphenicol  
 Nitrofurans Metabolite [5-morpholinomethyl-3-amino-oxazolidinone (AMOZ), 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ),1-aminohydantoin (AHD),Semicarbazide (SEM)]  

ตัวอย่างทดสอบ: Honey,Beverage,Candy,Syrup

 Sucrose, Fructose,Glucose,Maltose,Lactose  

ตัวอย่างทดสอบ: Hot chili products,Chili powder and seasoning

 Sudan I,Sudan II,Sudan III,Sudan IV,Para red,Rhodamine B,Sudan Red 7B0.020.05

ตัวอย่างทดสอบ: Juice and Beverage from fruits,plants or vegetables

 Beta-carotene and Vitamin A as retinol (calculated from Beta-carotene)  

ตัวอย่างทดสอบ: Margarine and Food

 Trans Fatty Acid  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and meat products,Seafood and seafood products

 Sulphite, Sulphur dioxide  

ตัวอย่างทดสอบ: Milk

  alpha-BHC,beta-BHC,gamma-BHC,delta- BHC,Heptachlor epoxide,gamma-Chlordane,Endosulfan I,alpha-Chlordane,p, p’-DDE,Dieldrin,Heptachlor,Aldrin,Endrin,Endosulfan II,p, p’-DDD,Endrin aldehyde,Endosulfan sulfate,p, p’-DDT,Endrin ketone, Methoxychlor  
 o, p’-DDT,Dicofol  

ตัวอย่างทดสอบ: Milk (Infant milk powder,Ready-to-drink milk, Flavoured milk),Milk products(Bakery products, Bread,Waffle, Cookies, Biscuits,Cake), Meat and meat products ,Feeding stuffs

 Melamine  

ตัวอย่างทดสอบ: Milk and milk products

 Vitamin D20.21

ตัวอย่างทดสอบ: Milk and milk products,Beverage

 Biotin  
 Vitamin B1 (Thiamine)  
 Vitamin B2 (Riboflavin)  
 Vitamin B5 (Pantothenic acid)  
 Vitamin B6(Pyridoxine)0.0010.005

ตัวอย่างทดสอบ: Milk and milk products,Beverage,Meat and meat products

 Vitamin D30.21

ตัวอย่างทดสอบ: Milk and milk products,Cereal and cereal products,Meat and meat products, Beverage

 Niacin  

ตัวอย่างทดสอบ: Milk chocolate,Milk and milk products

 Sucrose , Fructose, Glucose, Maltose, Lactose  

ตัวอย่างทดสอบ: Oil and fat, Butter

 BHA,Propyl gallate  

ตัวอย่างทดสอบ: Peanut and Corn

 Aflatoxin B1, B2, G1, G2 and Total Aflatoxin  

ตัวอย่างทดสอบ: Potable Water, Drinking Water and Process water

  pH   
 Chloride (Cl)  
 Clostridium perfringens  
 Coliforms  
 E.coli  
 Iron (Fe)0.030.1
 Lead (Pb)  
 Nitrate - Nitrogen (NO¬3--N)  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Total Hardness  
 Total Solid  

ตัวอย่างทดสอบ: Prawn and Shrimp

 Oxolinic acid  

ตัวอย่างทดสอบ: Presweetened cereal,Meat and meat products,Snack

 Sucrose , Fructose, Glucose, Maltose, Lactose  

ตัวอย่างทดสอบ: Processed product

 Total Aflatoxin (B1, B2, G1, and G2)   

ตัวอย่างทดสอบ: Processed water and drinking water in sealed container

  Aldicarb,Bendiocarb,Carbaryl,Baycarb (BPMC),Isoprocarb,Oxamyl,Methiocarb,Methomyl,Metocarb,Baygon,Carbofuran  
 alpha-BHC, beta-BHC,gamma-BHC,delta- BHC,Heptachlor epoxide,gamma-Chlordane, Endosulfan I, alpha-Chlordane,p, p’-DDE,Dieldrin,Heptachlor, Aldrin,Endrin,Endosulfan II,p, p’-DDD,Endrin aldehyde ,Endosulfan sulfate, p, p’-DDT,Endrin ketone, Methoxychlor0.0030.01
 Azinphos ethyl,Dichlorvos,Dicrotophos,Monocrotophos,Phosphamidon,Omethoate,Azinphos methyl,Acephate,Profenophos,Permethrin,Cyfluthrin,Cypermethrin,Fenvalerate,Deltamethrin  
 Manganese, Zinc,Copper,Silver,Cadmium,Chromium,Barium,Arsenic,Aluminium  
 methyl,Chlorpyriphos,Phorate,Diazinon,Disulfoton,Parathion ethyl,Pirimiphos ethyl,Mevinphos ,Parathion methyl,Fenitrothion Malathion,Ethion,Methamidophos,Chlorpyriphos methyl,Prothiophos,Dimethoate,Chlorfevinphos,Etrimphos,Triazophos,EPN,Phosalone  

ตัวอย่างทดสอบ: Seafood

 Mercury (Hg)  
 Total Volatile Bases Nitrogen (TVBN)  

ตัวอย่างทดสอบ: Seafood and Seafood products

 Salt (as NaCl)  
 Total phosphorus,Phosphorus pentaoxide (P2O5),Phosphate (PO4)0.140.18
 Trifluralin  

ตัวอย่างทดสอบ: Soy bean and soy bean

 35S-promoter,EPSPS/NOS  

ตัวอย่างทดสอบ: Water soluble foods,Fruit flavored drinks,Alcoholic drinks,Sweet and sugar confectionary,Syrup,Jam,Soft drink of water soluble

 Allure Red, Brilliant Blue FCF, Carmoisine or Azorubin,Erythrosine, Indigo Carmine, Ponceau 4R, Sunset yellow, Tartrazine, Quinoline Yellow, Fast green, Patent Blue V  
 Azorubin,Fast Green, Quinoline Yellow, Patent Blue V, Erythrosine, Sunset Yellow FCF, Ponceau 4R, Tartrazine, Brilliant Blue FCF