สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: on- Alcoholic Beverages

 Caffeine  
 reservatives Sodium benzoate  
 Food Colour Tartrazine Sunset yellow FCF  
 Yeast and Mold M MPN coliform, E.coli Food Poisoning Bacteria Staphylococcus aureus Salmonella spp. Clostridium perfringens  
 Caffeine  
 reservatives Sodium benzoate  
 Food colour Tartrazine Sunset yellow FCF  
 Yeasts & Moulds M MPN coliform and E.coli Food Poisoning bacteria S. aureus Salmonellae C. perfringens