สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Cecum chicken

 Salmonella spp.  
 Campylobacter spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Drinking water Litter

 Salmonella spp.  
 Aerobic Plate Count  

ตัวอย่างทดสอบ: Feces

 Salmonella spp.  
 Campylobacter spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Feed stuffs

 Salmonella spp.  
 Aerobic Plate Count  
 Enterobacteriaceae  
 Coliforms and E.coli  
 Campylobacter spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Raw material

 Salmonella spp.  
 Aerobic Plate Count  
 Enterobacteriaceae  
 Coliforms and E.coli  
 Campylobacter spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Swab

 Salmonella spp.  
 Aerobic Plate Count  
 Coliforms and E.coli  
 Campylobacter spp.  
 Enterobacteriaceae