สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Fish Snack (Dried)

 Vibrio cholerae  
 Salmonella spp.  
 Total Plate Count  
 Coliforms  
 Escherichia coli  
 Staphylococcus aureus  
 Yeasts and Moulds  

ตัวอย่างทดสอบ: Fish, Cephalopod, Shrimp, Mollusc and Seafood Products (Frozen)

 Salmonella spp.  
 Total Plate Count  
 Coliforms  
 Escherichia coli  
 Staphylococcus aureus  
 Vibrio cholerae  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Chloramphenicol  

ตัวอย่างทดสอบ: Jelly Drink Caragenan

 Total Plate Count  
 Yeasts and Moulds  

ตัวอย่างทดสอบ: Pie, Bread (Frozen)

 Salmonella spp.  
 Total Plate Count  
 Coliforms  
 Escherichia coli  
 Staphylococcus aureus  
 Vibrio cholerae  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Yeasts and Moulds  

ตัวอย่างทดสอบ: Ready – to – eat foods*(Frozen)

 Total Plate Count  
 Coliforms  
 Escherichia coli  
 Staphylococcus aureus  
 Vibrio cholerae  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Salmonella spp.  
 Yeasts and Moulds  

ตัวอย่างทดสอบ: Sea Food (Canned)Pet Foods : Fish Mollusc (Canned)

 Coliforms  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Flat Sour Mesophile  
 Flat Sour Thermophile  
 Thermophile Anaerobes  
 Mesophile Anaerobes  
 Putrefactive Anaerobes  
 Sulfide Spoilage