สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: 1. กุ้งกุลาดำ/ กุ้งชีแฮ้ ( Peneaus monodon / Lithopeneaus vannamei) 2. กุ้งชีแฮ้ 3. ไก่/หมู

 (1) เชื้อไวรัส White Spot Syndrome Virus, WSSV(ตัวแดงดวงขาว) Yellow – Head Virus, YHV (หัวเหลือง) Hepatopancreatic Parvo Virus, HPV (ขี้ขาว) Monobacuio Virus, MBV (แคระแกร็น)  
 เชื้อไวรัส Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus, IHHNV Taura Syndrome Virus, TSV  
 เชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp. Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium  

ตัวอย่างทดสอบ: สุนัข

 ริคเค็ทเซีย (Rickettsia) Ehrlichia canis  
 พยาธิตัวกลม (Nematode) Dirofilaria immitis  
 เชื้อโปรโตซัว (Protozoa) Hepatozoon canis  
 เชื้อโปรโตซัว (Protozoa) Babesia canis  
 เชื้อโปรโตซัว (Protozoa) Babesia gibsoni