สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: - Dog Chew - Animal Feed

 Salmonella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: - Dog Chew - Animal Feed

 Enterobacteriaceae  
 Aerobic Plate Count at 30 °C  
 Total Fat  
 Ash  

ตัวอย่างทดสอบ: - Dog Chew - Animal Feed

 Moisture  

ตัวอย่างทดสอบ: - Food * - Seasoning * - Animal Feed and raw material with aw > 0.95

 Yeasts and Molds  
 Yeasts and Molds  

ตัวอย่างทดสอบ: . Poultry, Pork, Beef (Frozen, Chilled, Cooked)

 Aerobic Plate Count   

ตัวอย่างทดสอบ: Animal Tissue

 Anti-bacterial substances residues  

ตัวอย่างทดสอบ: Cloacal swab and swab test

 Salmonella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Drinking water and supply water

 Aerobic Plate Count at 35 °C  
 Total Hardness  
 Chloride  

ตัวอย่างทดสอบ: Fat

 Aldrin, Dieldrin, Heptachlor, Heptachlor epoxide, O,P-DDT, P,P-DDD, P,P-DDE, P,P-DDT, HCB, alpha-HCH, beta-HCH, gamma-HCH   
 Cypermethrin  

ตัวอย่างทดสอบ: Flour and flour products

 Moisture  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and meat products (Chilled, Frozen, Cooked)

 Salt  
 Total Fat  
 Moisture  
 Ash  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry, Pork, Beef (Cooked)

 Clostridium perfringens  
 Campylobacter spp. and Species Identification  
 Screening test E. coli O157  
 Salmonella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry, Pork, Beef (Frozen, Chilled, Cooked)

 Staphylococcus aureus and Coagulase - positive staphylococci  
 Enterobacteriaceae  
 Staphylococcus aureus  
 Total Plate Count  
 Enterococcus  
 Yeasts and Moulds  
 Coliforms & E.coli  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcal enterotoxin  
 Listeria spp.  
 Listeria monocytogenes  
 Campylobacter spp. and Species Identification  
 Screening test E. coli O157  
 Listeria monocytogenes  

ตัวอย่างทดสอบ: Raw Material of Animal Feed

 Salmonella spp.  
 Enterobacteriaceae  
 Aerobic Plate Count at 30 °C  
 Moisture  
 Total Fat  
 Ash  

ตัวอย่างทดสอบ: Seasoning *

 Yeasts and Moulds  
 Clostridium perfringens  
 Staphylococcus aureus  
 Total Plate Count  
 Aerobic Plate Count  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus and Coagulase-positive staphylococci  

ตัวอย่างทดสอบ: Seasoning **

 Salt  

ตัวอย่างทดสอบ: Swab test

 Listeria spp. and Species Identification