สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: eafood and Frozen Seafood Products

 erobic Plate Count (APC)  
 ibrio parahaemolyticus Vibrio cholerae  
 oliform Bacteria  
 ecal coliforms  
 scherichia coli  
 taphylococcus aureus  
 almonella spp