สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Animal Fat

 Hexa chlorobenzene , alpha-BHC , gamma-BHC, beta-BHC, Heptachlor, Aldrin, Heptachlor epoxide, oxy-chlordane, trans-chlordane, cis-chlordane, pp’- DDE, Dieldrin, Endrin, op’- DDT, pp’- DDD, pp’- DDT  

ตัวอย่างทดสอบ: Campylobacter spp.

 Campylobacter spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Chicken (Fresh, Frozen, Cooked)

 Salmonella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Chicken and chicken products Duck and duck products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed

 Staphylococcus aureus  
 Salmonella spp.  
 Yeasts & Moulds  

ตัวอย่างทดสอบ: Chicken and chicken products Duck and duck products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)

 Total Plate Count  
 Coliforms and E. coli  
 Listeria spp.  
 Listeria monocytogenes  
 Enterobacteriaceae  
 Enterococci (Faecal Streptococcus)  
 Clostridium perfringens  
 Moisture  

ตัวอย่างทดสอบ: Cooked chicken meat (Chilled, Frozen)

 Salt as Sodium Chloride  

ตัวอย่างทดสอบ: Edible Oil (Palm oil, Soy bean oil)

 Free Fatty Acid  
 Peroxide Value  

ตัวอย่างทดสอบ: Raw chicken meat (Fresh, Chilled, Frozen)

 Penicillin G, Sulfamethazine, Streptomycin, Erythromycin, Oxytetracycline, Ciprofloxacin  

ตัวอย่างทดสอบ: Water & Ice

 Total Plate Count  
 Coliforms & E. Coli