สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: 3. Sweeteners

 13. Acesulfame Potassium 14. Aspartame  

ตัวอย่างทดสอบ: 1. Food colors: Single colors

 2. Loss on drying  
 3. Ether extractable matter  
 4. Lead 5. Zinc 6. Chromium  
 7. Arsenic  

ตัวอย่างทดสอบ: 1. Food colors: Single colors

 1. Percentage of pure dye : - Brilliant blue FCF - Carmoisine - Erythrosine - Indigo carmine - Ponceau 4R - Sunset yellow FCF - Tartrazine  

ตัวอย่างทดสอบ: 2. Food colors: Blend colors

 8. Percentage of dye, Total color content : - Brilliant blue FCF - Carmoisine - Erythrosine - Indigo carmine - Ponceau 4R - Sunset yellow FCF - Tartrazine  
 9. Lead 10. Zinc 11. Chromium  
 12. Arsenic