สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Duck and Duck products (cooked, frozen)

 Salmonella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Duck and Duck products (fresh, frozen, processed)

 Total aerobic plate count Escherichia coli Coliforms bacteria Staphylococcus aureus Listeria monocytogenes Clostridium perfringens Salmonella spp. Enterobacteriaceae  

ตัวอย่างทดสอบ: Duck fat

        beta-Hexachlorocyclohexane  
 Organochlorine pesticide residues  
        Aldrin  
        Dieldrin  
        cis-Chlordane  
        trans-Chlordane  
        oxy-Chlordane  
        Endrin  
        Heptachlor  
        Heptachlor epoxide  
        Hexachlorobenzene (HCB)  
        alpha-Hexachlorocyclohexane  
 amma-Hexachlorocyclohexane (Lindane)  
        p, p’ – DDE  
        p, p’ – DDD  
        p, p’ – DDT  
        o, p’ DDT  
 LOD : 0.008 mg/kg