สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Vegetable high water and High chlorophyll

 Pesticides residues:- HCB- alpha –BHC - Lindane (gamma - BHC) – Heptachlor – Aldrin - beta –BHC – Dicofol - Heptachlor epoxide - alpha-Endosulfan  
 Pesticides residues Organochlorine group :- Dieldrin – Endrin - o, p’ – DDT - p, p’ – DDD - beta – Endosulfan - p, p’, - DDT - Endosulfan sulfate   
 Pesticides residues Organophosphate group :- Methamidophos – Mevinphos – Dicrotophos – Monocrotophos – Dimethoate – Diazinon - Methyl – parathion - Pirimiphos – methyl – Malathion – Chlorpyriphos – Triazophos - EPN  
 Pesticides residues Organophosphate group :- Dichlorvos – Methamidophos - trans –Mevinphos – Acephate – Ethoprophos – Omethoate – Phorate - Dicrotophos  
 Pesticides residues Organophosphate group : - Monocrotophos – Dimethoate – Diazinon – Disulfoton – Etrimfos – Phosphamidon - Chlorpyrifos – methyl  
 Pesticides residues Organophosphate group : - Chlorpyrifos – ethyl - Parathion – ethyl - Pirimiphos – ethyl – Methidathion – Chlorfenvinphos – Prothiofos – Profenofos - Ethion  
 Pesticides residues Pyrethroid group :