สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Animal feeding stuffs

 protein 2.0 g/100 g to 87.0 g/100 g  
 Fat 0.5 g/100 g to 22.0 g/100 g  
 Ash 0.3 g/100 g to 51.0 g/100 g  
 Sodium Chloride 0.16 g/100 g to 4.5 g/100 g  
 Phosphorus 0.16 g/100 g to 9.0 g/100 g  
 Calcium 0.30 g/100 g to 18.5 g/100 g  
 Moisture 3.0 g/100 g to 13.0 g/100 g  

ตัวอย่างทดสอบ: อาหาีรสัตว์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์

 Moisture 2.0 g/100 g to 13.0 g/100 g