สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Raw Shrimp,Frozen raw shrimp,Frozen cooked shrimp,Frozen breaded shrimp

 Chloramphenicol  
 Aerobic Plate Count  
 Yeasts and Moulds  
 Salmonella spp.  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Vibrio cholerae  
 Coliforms & Escherichia coli  
 Staphylococcus aureus