สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Animal Feed

 Ash  

ตัวอย่างทดสอบ: Food

 Salmonella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal Feed

 Moisture  
 Total Plate Count  
 Salmonella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Corn and corn products

 GMO (Qualitative) - 35 S promoter - NOS terminator  

ตัวอย่างทดสอบ: Food

 Total Plate Count   

ตัวอย่างทดสอบ: Soy Bean and soy bean products

 GMO (Qualitative) - 35 S promoter - NOS terminator