สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Shrimp,Crab,and their product

 Aerobic Plate Count  
 Total Coliform and Escherichia coli  
 Staphylococcus aureus   
 Salmonella spp.   
 Vibrio cholerae  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Chloramphenical0.025 ppb0.05 ppb