สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: 1. Ready to eat food * (Chilled, Frozen)

 Total plate count  
 Coliforms  
 Escherichia coli  
 Staphylococcus aureus  
 Yeasts and Molds  
 Salmonella spp.  
 Listeria monocytogenes  
 Clostridium perfringens  
 Bacillus cereus  
 Vibrio cholerae  
 Vibrio parahaemolyticus  

ตัวอย่างทดสอบ: 2. Meat and Meat Products (Chilled, Frozen, Processed)

 Listeria spp.  
 Listeria monocytogenes  
 Enterococci  
 Salmonella spp.  
 Vibrio parahaemolyticus  

ตัวอย่างทดสอบ: 3. Seasoning **

 Total plate count  
 - Escherichia coli - Coliforms  
 Staphylococcus aureus  
 Yeasts and Molds  
 Listeria monocytogenes  
 Clostridium perfringens  
 Bacillus cereus  
 Enterobacteriaceae