สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Animal feeding stuffs

 Lead 0.50 mg/kg to 10 mg/kg  
 Cadmium 0.10 mg/kg to 10 mg/kg  
 Arsenic 0.04 mg/kg to 10 mg/kg  

ตัวอย่างทดสอบ: Corn and corn products

 CaMV 35S promoter Detected or not detected (LOD = 0.1% at 100 ng of ground Roundup ReadyTM soyabean)  
 NOS terminator Detected or not detected (LOD = 0.1% at 100 ng of ground . Roundup ReadyTM soyabean)  

ตัวอย่างทดสอบ: Foods

 Presumptive Bacillus cereus cfu/g, cfu/ml  
 Salmonella spp. Detected or not detected  
 Aerobic plate count cfu/g, cfu/ml  
 Coliforms MPN/g, MPN/ml  
 E. coli MPN/g, MPN/ml  
 Staphylococcus aureus cfu/g, cfu/ml  
 Yeast and Mold count cfu/g, cfu/ml  
 Clostridium perfringens cfu/g, cfu/ml Detected or not detected  
 Listeria spp. Detected or not detected  
 Listeria monocytogenes Detected or not detected  
 Vibrio cholerae Detected or not detected  
 Vibrio parahaemolyticus Detected or not detected  
 Enterococci Detected or not detected  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and meat products

 Detection of porcine DNA Detected or not detected (LOD = 0.1% at 100 ng of.sample)  

ตัวอย่างทดสอบ: Rice

 RMoisture 8 g/100 g to 14 g/100 g  

ตัวอย่างทดสอบ: Rice andrice products

 CaMV 35S promoter Detected or not detected (LOD = 0.1% at 100 ng of ground Roundup ReadyTM soyabean)  
 NOS terminator Detected or not detected (LOD = 0.1% at 100 ng of.ground . Roundup ReadyTM soyabean)  

ตัวอย่างทดสอบ: Soybean and soybean products (Not include soy sauce and soybean oil)

 Roundup Ready soybeans Detected or not detected (LOD = 0.1% at 100 ng of ground Roundup ReadyTM soyabean)