สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์,สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์,อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์,สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์(สด,แช่แข็ง,ผ่านกรรมวิธี)

 Moisture  
 Ash  
 Crude protein   
 Crude fat  

ตัวอย่างทดสอบ: เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์(ไก่,หมู)(สด,แช่เย็น,แช่แข็ง,ผ่านกรรมวิ)

 Campylobacter spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์(ไก่,หมู)(สด,แช่เย็น,แช่แข็ง,ผ่านกรรมวิธี)

 Campylobacter spp.  
 Campylobacter spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: ไขมันสัตว์

 สารตกค้างจากสารป้องกันกำจัดพืชและสัตว์กลุ่ม Organochlorine  

ตัวอย่างทดสอบ: กากเมล็ดน้ำมันพืช

 ความชื้น  

ตัวอย่างทดสอบ: ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์(ไก่,หมู)(แช่แข็ง,ผ่านกรรมวิธี)

 Salmonella spp.   
 Coliforms Escherichia coli   
 S.aureus  
 Total Bacteria Count   
 Clostridium perfringens   
 Yeasts and Moulds   
 Listeria spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์(ไก่,หมู)(แช่งแข็ง,ผ่านกรรมวิธี)

 Enterococci spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: อาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์

 เถ้า  
 โปรตีน  
 ความชื้น  
 ไขมัน  
 กาก  
 แคลเซียม  
 ฟอสฟอรัส  
 โซเดียมคลอไรด์