สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Chicken Fat

 . Organochlorine Pesticide Residues - Hexachlorobenzene (HCB) - Hexachlorocyclohexane (BHC or HCH) alpha-isomer (a - HCH) - Hexachlorocyclohexane (BHC or HCH) beta-isomer (b - HCH)   
 - Hexachlorocyclohexane (BHC or HCH) gamma-isomer (g - HCH or Lindane) – Heptachlor - Heptachlor Epoxide (Isomer B) –Oxychlordane - Cis-chlordane - Trans-Chlordane  
 - Endrin –Dieldrin –Aldrin -p, p – DDE -o, p – DDT -p, p – DDD -p, p - DDT  

ตัวอย่างทดสอบ: Chicken Meat and Chicken Meat Products

 Standard Plate Count  
 MPN Coliforms  
 Coliforms Count  
 MPN Escherichia coli  
 Escherichia coli Count  
 Staphylococcus aureus  
 Salmonella spp.  
 Clostridium perfringens  
 Listeria monocytogenes  

ตัวอย่างทดสอบ: Chicken Meat and Chicken Products

 Yeast and Molds