สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic animals (Fresh, Frozen, Processed)

 Chloramphenicol  

ตัวอย่างทดสอบ: Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)

 Salmonella spp.  
 Listeria monocytogenes  
 Salmonella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Shrimp (Fresh, Frozen, Processed)

 Sulphur dioxide (SO2)  
 Sodium Chloride (NaCl)