สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ:

    

ตัวอย่างทดสอบ: 1. Drinking water , Water in Process Line, Bottled Drinking Water, Tap water and Potable Water 2. Wastewater

 Elements (Barium, Calcium, Potassium, Magnesium, Sodium)Ba=0.10, Ca, K, Mg, Na =5.00Ba=0.25, Ca, K, Mg, Na =10.00
 Elements (Cadmium, Chromium, Copper, Iron, Mangnese, Nickel, Lead, Zinc)Water: Cd=0.001, Cr=0.01, Cu=0.20, Fe= 0.10, Mn=0.01, Ni=0.0025, Pb=0.02, Zn=0.50, Wastewater: Cd=0.004, Cr=0.02, Cu=0.20, Fe=0.10, Mn=0.40, Ni=0.02, Pb=0.10, Zn=0.50Water: Cd=0.0025, Cr=0.025, Cu=0.50, Fe= 0.25, Mn=0.025, Ni=0.005, Pb=0.05, Zn=1.25, Wastewater: Cd=0.02, Cr=0.10, Cu=1.00, Fe=0.50, Mn=2.00, Ni=0.10, Pb=0.50, Zn=2.00
 Elements (Antimony, Arsenic, Selenium)Water(Sb=0.01, As=0.005, Se=0.002) Wastewater(Sb=0.02,As=0.1, Se=0.005)Water(Sb=0.04, As=0.01, Se=0.005) Wastewater(Sb=0.04,As=0.2, Se=0.01)

ตัวอย่างทดสอบ: 1. Drinking water, Water in Process Line, Bottled Drinking Water, Tap water and Potable Water 2. Wastewater

 Elements (Aluminium, Boron, Silver)Water(Al=0.05,Ag=0.01,B=0.05) Waste(Al=0.05,Ag=0.01,B=0.10)Water(Al=0.10,Ag=0.025,B=0.50) Waste(Al=0.20,Ag=0.05,B=1.0)
 Element (Mercury)Water (0.0002), Waste (0.0005)Water (0.0005), Waste (0.0025)

ตัวอย่างทดสอบ: 1. Meats and Thier Processed Products( Fresh, Chilled, Frozen, Heat Treated and Processed) 2. Feed and raw material

 Salmonella spp.   

ตัวอย่างทดสอบ: Animals Tissue (organ) Liver and Meats in Their Processed Products (Fresh, Chilled, Frozen, Heat Treated, Processed)

 Chloramphenicol0.0050.01

ตัวอย่างทดสอบ: Animals Tissue (organ) Liver and Meats in Their Processed Products, Urine and Swine Liver (Fresh, Chilled, Frozen, Heat Treated, Processed)

 Beta-agonist0.050.1

ตัวอย่างทดสอบ: Animals Tissue (organ), Liver and Meats in Their Processed Products (Fresh, Chilled, Frozen, Heat Treated, Processed)

 Nitrofuran Metabolites (Bound Residues) 1. AHD (1-aminohydantoin) 2. SEM (semicarbazide) 3. AOZ (3-amino-2- oxazolidinone) 4. AMOZ (3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone)Animal Organ=0.01, Liver=0.05Animal Organ=0.05, Liver=0.1

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic Animals and Meats in Thier Processed Products( Fresh, Chilled, Frozen, Heat Treated and Processed)

 Malachite green, Leucomalachite greenMG:0.05, LMG: 0.05MG: 0.1 , LMG: 0.1

ตัวอย่างทดสอบ: Drinking Water , Water in Process Line, Bottled Drinking Water, Tap Water and Potable Water

 Total Viable Count at 22 oC and 36 oC  

ตัวอย่างทดสอบ: Drinking Water, Water in Process Line, Bottled Drinking Water, Tap Water and Potable Water

 Total Vaible count (TVC) at 35 oC  
 Coliforms, Escherichia coli  
 Salmonella spp.   

ตัวอย่างทดสอบ: Environmental Samples from the primary Production Stage (Boot Swab, Drag Swab, Sweeping Swab, Rectal Swab, Box Liner, Feces, Egg Shell, Litter)

 Salmonella spp.   

ตัวอย่างทดสอบ: Meats and Thier Processed Products( Fresh, Chilled, Frozen, Heat Treated and Processed)

 Element (Arsenic)Meat = 0.116, Products = 0.063Meat = 0.50, Products = 0.50
 Element (Tin)Meats = 2.60, Products = 1.8025.0
 Campylobacter spp.  
 Salmonella spp.   
 Staphylococcus aureus  
 Clostridium perfringens   

ตัวอย่างทดสอบ: Meats, Aquatic Animals and Thier Processed Products( Fresh, Chilled, Frozen, Heat Treated and Processed)

 Total Viable Count at 35 oC  
 Coliforms   
 Escherichia coli   
 Yeasts and Molds  
 Vibrio cholerae   
 Listeria monocytogenes   
 Vibrio parahaemolyticus  

ตัวอย่างทดสอบ: Meats, Aquatic Animals, Seafoods, Fisheries and Thier Processed Products( Fresh, Chilled, Frozen, Heat Treated and Processed)

 Elements (Cadmium, Copper, Lead, Zinc)  
 Element (Mercury) 0.2 mg/Kg

ตัวอย่างทดสอบ: Swine Serum

 Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) Antibody Test  

ตัวอย่างทดสอบ: Vegatables, Fruits and Their Products, Instant Seasoning and Sauce, Beverages

 Quantitative Analysis of Preservatives (Benzoic acid, Sorbic acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate)BA,SA = 5, Sodium Benzoate=6, Potassium sorbate=7BA,SA = 25, Sodium Benzoate=30, Potassium sorbate=33