สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry meat and poultry meat products

 Aerobic plate count  
 Yeast & Mold  
 Enterococcus  
 Coliforms  
 Escherichia coli  
 Clostridium perfringens  
 Staphylococcus aureus  
 salmonella spp.  
 Listeria monocytogenes