สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ:

    

ตัวอย่างทดสอบ: Frozen Cooked Food : Chicken, Pork, Fish, Cuttle Fish, Shrimp and Vegetables

 Total Viable Plate Count  
 Coliforms Count  
 Faecal Coliforms  
 Escherichia coli  
 Enterococci (Enumeration)  
 Staphylococcus aureus  
 Salmonella spp.  
 Clostridium perfringens  
 Listeria spp.  
 Yeasts and Molds