สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (สุรากลั่น ไวน์สมุนไพร สาโท)

 Sodium bezoate and Potassium sorbate ในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  

ตัวอย่างทดสอบ: น้ำ

 Total Plate Count และ Coliforms ในน้ำ  

ตัวอย่างทดสอบ: น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ หัวเชื้อจุลินทรีย์

 Total Plate Count ในน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ หัวเชื้อจุลินทรีย์