สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Mango

 - Diazion  

ตัวอย่างทดสอบ: Cooked Process and Frozen (Chicken, Pork, Mixed Ingredients and Vegetables)

 1. Aerobic Plate Count  
 2. Total Coliforms  
 3. Escherichia coli  
 4. Staphylococcus aureus  
 5. Yeast and Mold  

ตัวอย่างทดสอบ: Mango

 Organophosphate pesticide residues:- Chlorpyrifos-methyl  
 - EPN  
 - Methidathion  
 - Triazophos