สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Meat

 Chloramphenicol  

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic animals tissue

 Aquatic animals tissue  
 Oxolinic acid  

ตัวอย่างทดสอบ: Drinking Water, Water Supply, Ice

 Clostridium perfringens  
 Aerobic Plate Count  
 Escherichia coli, Coliforms and Fecal Coliforms   

ตัวอย่างทดสอบ: Food

 Aerobic Plate Count  
 Coliforms / Escherichia coli /Fecal Coliforms (MPN)  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus   
 Vibrio cholerae  
 Vibrio parahaemolyitcus  
 Listeria monocytogenes  
 Yeasts and Molds  
 Bacillus cereus   
 Clostridium perfringens  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry, Meat

 Lead   
 Cadmium   
 Copper   

ตัวอย่างทดสอบ: Powdered Beverage

 Synthetic Color  

ตัวอย่างทดสอบ: Sugar

 Coliforms  
 Clostridium perfringens  
 Staphylococcus aureus   
 Bacillus cereus   

ตัวอย่างทดสอบ: Vegetable and fruit (High water and low chlorophyll)

 Organophosphorus Pesticides