สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: กุ้ง (สด แช่แข็ง ผ่านความร้อน)

 Chloramphenicol0.020.025
 Nitrofuran metabolites ( AOZ, AMOZ, SEM and AHD)0.100.15

ตัวอย่างทดสอบ: กุ้ง ปลา (สด แช่แข็ง ผ่านความร้อน)

 Malachite Green,Crystal Violet and Metabolites (Leuco malachite Green,Leuco crystal violet)0.150.20

ตัวอย่างทดสอบ: ปลา(สด แช่แข็ง ผ่านความร้อน)

 Histamine2.02.5

ตัวอย่างทดสอบ: ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ( ก้ง ปลา ปลาหมึก หอย )

 Aerobic Plate Count  
 Escherichia coli   
 Staphylococus aureus   
 Salmonella spp.   
 Salmonella spp.   

ตัวอย่างทดสอบ: ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข้ง (กุ้ง ปลา ปลาหมึก หอย )

 Vibrio parahacmolyticus  

ตัวอย่างทดสอบ: ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง(กุ้ง ปลา ปลาหมึก หอย)

 Vibrio cholerae  

ตัวอย่างทดสอบ: ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

 Bacillus cereus   

ตัวอย่างทดสอบ: ผลิภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

 Aerobic plate count