สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Animal feeding stuffs

 Protein  

ตัวอย่างทดสอบ: Corn

 Total aflatoxin1.45.0

ตัวอย่างทดสอบ: Pet foods

 Fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Raw materials

 Fat