สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: เนื้อและผลิตภัณฑ์จากสัตว์กีบคู่, เนื้อและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก

 Aerobic plate count--
 Coliforms--
 Escherichia coli--
 Staphylococus aureus --
 Enterococci--
 Yeasts and Molds--
 Salmonella spp.--
 Clostridium perfringens--