สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Animal tissue and animal tissue products (Fresh, Frozen, Chilled, Canned, Cooked, Fermented, Smoked, Dried, Processed) , Aquatic animal tissue and aquatic animal tissue products (Fresh, Frozen, Chilled, Canned, Cooked, Fermented, Smoked, Dried, Processed)

 Bound residues ,Total residues,  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal tissue and animal tissue products (Fresh, Frozen, Chilled, Canned, Cooked, Fermented, Smoked, Dried, Processed), Aquatic animal tissue and aquatic animal tissue products (Fresh, Frozen, Chilled, Canned, Cooked, Fermented, Smoked, Dried, Processed)

 Enoxacin,Norfloxacin, Levofloxacin, Ofloxacin, Ciprofloxacin, Lomefloxacin, Danofloxacin, Enrofloxacin, Orbifloxacin, Sarafloxacin, Sparafloxacin, Difloxacin, Pefloxacin  
 Oxolinic acid, Flumequine, Nalidixic acid  
 Malachite green and Leucomalachite green   
 Sulfamerazine, Sulfamonomethoxine, Sulfapyridine, Sulfaquinoxaline Sulfadiazine,Sulfamethazine, Sulfamethoxazole, Sulfadimethoxine, Trimethoprim, Sulfathiazole , Sulfadoxin, Sulfisoxazole, Sulfamethoxypyridazine, Sulfachloropyridazine  
 oxytetracycline, tetracycline,chlortetracycline