สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Frozen Cooked Chicken Products

 Aerobic Plate Count  
 Coliforms  
 E.coli  
 Staphylococcus aureus  
 Enterococci  
 Salmonella spp.  
 Clostridium perfringens  
 Yeasts & Molds  
 Listeria spp.  
 Listeria spp.  
 Listeria monocytogenes  
 Listeria monocytogenes  

ตัวอย่างทดสอบ: Raw Chicken and Products (Chilled, Frozen)

 Aerobic Plate Count  
 Coliforms  
 E.coli  
 Staphylococcus aureus  
 Enterococci  
 Salmonella spp.  
 Yeasts & Molds  
 Listeria spp.  
 Listeria monocytogenes