สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Milk and Milk Products, Starch and Starch Products, Food Additive

 Escherichia coli(MPN)  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal feed

 Chloride  

ตัวอย่างทดสอบ: Beverage in Sealed Container

 Sucrose, Glucose, Fructose and Total Sugar  

ตัวอย่างทดสอบ: Beverage in Sealed Containers

 Aerobic Plate Count  
 Yeasts and Molds  

ตัวอย่างทดสอบ: Coffee and Coffee Products,Beverage in Sealed Container

 Caffeine  

ตัวอย่างทดสอบ: Drinking yogurt and Yogurt

 Yeasts and Molds  

ตัวอย่างทดสอบ: Drinking water and Beverage in Sealed Containers

 Coliforms (MPN)   
 Escherichia coli (MPN)  

ตัวอย่างทดสอบ: Food additive

 Coliforms (Solid method)  
 Escherichia coli (Solid method)  

ตัวอย่างทดสอบ: Milk

 Cholesterol  1.0 mg/100g
 Vitamin C  

ตัวอย่างทดสอบ: Milk and Milk Product, Nutrient in infant formula, Starch and Starch Products, Food Additive

 Bacteria  

ตัวอย่างทดสอบ: Milk and Milk Products

 Lactose 0.10g/100g
 Yeasts and Molds   
 Vitamin A , E   
 Taurine   
 Arginine, Histidine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine  

ตัวอย่างทดสอบ: Milk powder

 Ash  
 Protein   
 Fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Milk, Milk Product and Beverage in Sealed Container

 Chloride  

ตัวอย่างทดสอบ: Nutrients in infant formula

 Aerobic Plate Count  
 Chloride 0.1 ppm

ตัวอย่างทดสอบ: Preserved Fruits, Juice and Beverage in Closed Container, Starch, Modified Starch, Meat Products, Seafood Products and Poultry

 Sulphur dioxide (10-1000 mg/g)   

ตัวอย่างทดสอบ: Semi - processed foods

 Yeasts and Molds   

ตัวอย่างทดสอบ: Starch and Starch Products

 Aerobic Plate Count  

ตัวอย่างทดสอบ: Vegetable Oil

 Fatty acid composition