สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Raw Shrimp & Cooked Shrimp Chilled/Frozen

 Vibrio cholerae  
 Vibrio spp.  
 Total Viable Count  
 Coliforms  
 Escherichia coli  
 Staphylococcus aureus  
 Salmonella spp.  
 Listeria spp.  
 Sodium chloride  
 Sulphur dioxide  
  Chloramphenicol  
 Oxolinic acid  
  Oxytetracycline