สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: 2. Ceramic ware, glass ceramic,glass ware, enamel ware

 Elution testing Cadmium and Lead (Leachable Lead and Cadmium)• Lead Limit of Quantitation (LOQ) : 0.05 mg/l (0.007 mg/dm2)  
 Elution testing Cadmium and Lead (Leachable Lead and Cadmium) • Cadmium Limit of Quantitation (LOQ) : 0.02 mg/l (0.003 mg/dm2)  

ตัวอย่างทดสอบ: Consumer products 1. Glass, porcelain or enameled,contains and packaging

 Elution testing Cadmium and Lead (Leachable Lead and Cadmium) • LeadLimit of Quantitation (LOQ) : 0.1 mg/l   
 Elution testing Cadmium and Lead (Leachable Lead and Cadmium) • Cadmium Limit of Quantitation (LOQ) : 0.04 mg/l