สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Food Contact (Plastic)

 •Total immersion  
 • Article filling Limit of Quantitation (LOQ) : 1 mg/dm2  
 •Total immersion  
 • Article filling Limit of Quantitation (LOQ) : 3 mg/dm2