สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic Animal Products (Heat Treated)

 Staphylococcus aureus  

ตัวอย่างทดสอบ: Coated Shrimp Products (Fresh)

 Aerobic Plate Count  
 Staphylococcus aureus  
 Salmonella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Farm – raised and Wild, sea – caught Aquatic Animal Products (Heat Treated)

 Aerobic Plate Count  
 Vibrio cholera  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and Meat Products (Frozen, Heat Treated)

 Aerobic Plate Count  
 Staphylococcus aureus  
 Salmonella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Vegetable and Fruits Products (Frozen, Heat Treated)

 Aerobic Plate Count  
 Staphylococcus aureus  
 Salmonella spp.